Certyfikaty

 

certMożliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach pozwalających zdobyć Certyfikaty Zawodowe

 

 

 

WYRÓŻNIAJĄCA ocena dla Szkoły Policealnej Lider

Zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty przeprowadził w Szkole Policealnej LIDER ewaluację zewnętrzną. Jej celem było określenie wartości działań podejmowanych przez szkołę w zakresie organizacji procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. Zespół ds. ewaluacji badał ponadto, czy szkoła sprzyja współpracy zatrudnionych w niej nauczycieli. Kontroli poddano także inne aspekty wpływające na jakość procesu kształcenia oraz całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły.

 

Badaniem objęto słuchaczy (ankieta i wywiad grupowy) oraz nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, pracownikiem niepedagogicznym, a także obserwowano zajęcia i analizowano dokumentację. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

 

Wnioski z procesu ewaluacji dotyczą dwóch aspektów. W pierwszym przedstawiciele Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty zdiagnozowali, czy planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole służą rozwojowi słuchaczy. W wyniku analizy, w raporcie z ewaluacji stwierdzono, iż nauczyciele planują procesy edukacyjne, tak aby sprzyjały rozwojowi uczących się. Sposób przekazywania wiedzy jest dostosowany do poziomu grupy oraz indywidualnych wymagań i potrzeb poszczególnych słuchaczy, w tym obcokrajowców. Nauczyciele umożliwiają uczniom wykonywanie zadań grupowych, które uczą współpracy, współodpowiedzialności, kreatywnego myślenia oraz sprzyjają dzieleniu się doświadczeniami W procesie dydaktycznym przekazują wiedzę na temat najnowszych rozwiązań w obszarach, które dotyczą nauczanych przedmiotów. O skuteczności i adekwatności organizowanych procesów edukacyjnych do potrzeb uczących się świadczy, pozytywna opinia słuchaczy dotycząca prowadzonych zajęć. Ich zdaniem nauczyciele są zawsze przygotowani merytorycznie, w sposób ciekawy i profesjonalny prowadzą zajęcia, zrozumiale tłumaczą zagadnienia, potrafią zainteresować tematem zajęć, wykorzystują prezentacje multimedialne, potrafią przekładać teorię na praktykę, np. organizując zajęcia praktyczne w ogrodzie botanicznym, na giełdzie kwiatowej, lotnisku. Są życzliwi i wspierający. Ocena dokonana przez słuchaczy jest zbieżna z przeprowadzonymi obserwacjami zajęć.

 

Drugi aspekt procesu kształcenia, który został poddany ewaluacji miał na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych? W raporcie odnotowano, że w bieżącym roku szkolnym dyrektor powołał zespoły dla poszczególnych kierunków nauczania: Florysta, Technik eksploatacji portów i terminali, Technik rachunkowości, Technik administracji. Celem powołania ww. zespołów jest dbałość o dobrą organizację nauczania, zapewniającą wysokie wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Powołując przywołane zespoły, dyrektor zwracał uwagę na to, aby w każdym z nich był nauczyciel posiadający uprawnienia egzaminatora dla danego zawodu oraz nauczyciele akademiccy. Do zadań tych zespołów należy ustalanie zestawu programów nauczania dla danego kierunku, planowanie działań dydaktycznych i wychowawczych, analizowanie wspólnie realizowanych działań, analizowanie efektów nauczania, diagnozowanie osiągnięć słuchaczy, przygotowywanie egzaminów próbnych dla poszczególnych kwalifikacji zawodowych, aktualizacja przedmiotowych systemów oceniania, wspólne opracowywania materiałów dydaktycznych, analizowanie frekwencji słuchaczy na zajęciach edukacyjnych. Z przeprowadzonego badania wynika, że wszyscy nauczyciele angażują się w pracę powołanych przez dyrektora zespołów.

 

W procesie nauczania nauczyciele łączą różne dziedziny nauki i praktyki gospodarcze. Wykorzystują przykłady odnoszące się do aktualnych sytuacji społeczno-prawnych i gospodarczych. Na przykład na kierunku Technik eksploatacji portów i terminali dokonuje się łączenia wiedzy transportowej, ekonomicznej, logistycznej, a także matematycznej, ponieważ słuchacze wykonują zadania dotyczące planowania podróży w czasie i przestrzeni, z ujęciem aspektów kosztorysowania i wyceniania podróży. Na kierunku Florysta łączy się wiedzę z wielu dziedzin tj. botaniki, architektury krajobrazu, estetyki, rysunku oraz ekonomii. Przywołane dziedziny mają zastosowanie w procesie rozwiązywania zadań przygotowujących słuchaczy do egzaminów zawodowych. Z opinii słuchaczy oraz obserwacji prowadzonych zajęć wynika, że nauczyciele wskazują na użyteczność zdobywanej wiedzy i nawiązują do wiedzy z innych przedmiotów. W ocenie słuchaczy mają oni stworzone warunki do powiązania prowadzonego procesu dydaktycznego z aktualnymi wydarzeniami w Polsce i na świecie.

 

W raporcie zwrócono uwagę także na fakt, iż słuchacze Szkoły Policealnej LIDER mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Wskazano, iż nauczyciele na zajęciach zachęcają ich do wyrażania opinii o tym, w jaki sposób będą prowadzone zajęcia, dają im możliwość wyboru zadań wykonywanych na zajęciach lub w domu, uzgadniają z nimi terminy sprawdzianów. Słuchacze mają możliwość zgłaszania propozycji dotyczących organizacji przebiegu zajęć oraz zajęć pozalekcyjnych. Przeprowadzone obserwacje wskazują, że nauczyciele podczas zajęć przyjmują i wykorzystują opinie lub inicjatywy słuchaczy, a na większości zajęć wyrażają ich akceptacje. W trakcie zajęć nauczyciele dają słuchaczom możliwość wyboru: metod i form pracy, kryteriów sukcesu/oczekiwań, zadań do wykonania, wykorzystywania materiałów czy treści, a także tempa pracy.

 

Ponadto podkreślono, iż szkoła uczestniczy w wydarzeniach o charakterze środowiskowym oraz społecznym, a także angażuje się w akcje charytatywne i społeczne. Są to na przykład Wrocławskie Targi Edukacyjne, Wrocławski Festiwal Dyni w Ogrodzie Botanicznym czy akcja honorowego krwiodawstwa "Wampiriada".

 

image001