OPIS ZAWODU

Asystent osoby niepełnosprawnej ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, umożliwia jej uzyskanie jak największej samodzielności, a także współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz samorządowymi pracującymi na rzecz osób wymagających opieki. Wspiera te osoby w procesie realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Asystent osoby niepełnosprawnej wykonuje swą pracę w miejscu pobytu podopiecznego (dom, szpital, sanatorium, zakład opiekuńczy, dom pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej, internat). Działania asystenta cechują się dużą samodzielnością i swobodą w podejmowaniu decyzji przy uwzględnieniu zaleceń instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych.

PERSPEKTYWY PRACY

Absolwent kierunku może podjąć pracę w instytucjach pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych tj. domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adaptacyjnych, szpitalach, szkołach. Może także wykorzystać swe umiejętności na warsztatach terapii zajęciowej bądź na drodze indywidualnej współpracy z podopiecznym.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWYgwarancja 8 tygodni praktyk

Asystent osoby niepełnosprawnej

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

Symbol 341201

OKRES KSZTAŁCENIA

1 rok (2 semestry)

TRYB NAUCZANIA

  • System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

KWALIFIKACJE

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

  • Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

PROGRAM NAUCZANIA

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin
w cyklu nauczania
I II
PRZEDMIOTY OGóLNOKSZTAŁCĄCE
1. Podstawy przedsiębiorczości 20   20
  Łączna liczba godzin 20   20
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM
1. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii   25 25
2. Elementy anatomii i patologii człowieka 20   20
3. Język migowy 20   20
4. Opieka i pielęgnacja człowieka 25 25 50
5. Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej 30   30
6. Język obcy w pomocy społecznej (angielski/niemiecki)   20 20
  Łączna liczba godzin 95 70 165
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM
1. Umiejętności opiekuńcze 30 45 75
2. Terapia zajęciowa i aktywizująca 30 60 90
  Łączna liczba godzin 60 105 165
  Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 175 330
  Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 350
  Praktyka zawodowa     8 tygodni