OPIS ZAWODU

Opiekun w domu pomocy społecznej jest fachowcem z zakresu profesjonalnego wsparcia podopiecznych w procesie rehabilitacji i realizacji terapii zajęciowej. Pomaga on osobie podopiecznej przebywającej w domu pomocy społecznej w czynnościach życia codziennego, pielęgnacji, a także podejmowaniu decyzji dotyczących planowania wydatków finansowych, zagospodarowania czasu oraz realizowaniu planu terapii i rehabilitacji.

PERSPEKTYWY PRACY

Absolwent kierunku może podjąć pracę w instytucjach pracujących na rzecz osób wykluczonych społecznie, które przebywają w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczych oraz ośrodkach pomocy społecznej.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWYgwarancja 8 tygodni praktyk

Opiekun w domu pomocy społecznej

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

Symbol 341203

OKRES KSZTAŁCENIA

2 lata (4 semestry)

TRYB NAUCZANIA

  • System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

KWALIFIKACJE

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

  • Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

PROGRAM NAUCZANIA

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin
w cyklu nauczania
I II III IV
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. Podstawy przedsiębiorczości 20       20
  Łączna liczba godzin 20       20
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM
1. Podstawy organizacji i zarządzania domem pomocy społecznej 40       40
2. Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka 30 20 20 30 100
3. Teoretyczne podstawy opieki 20 15 15   50
4. Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej 30 30 30 30 120
5. Język obcy w pomocy społecznej (angielski)   10 20   30
  Łączna liczba godzin 120 75 85 60 340
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM
1. Usługi opiekuńcze 35 40 40 75 190
2. Aktywizacja osoby podopiecznej   60 20   80
3. Trening umiejętności społecznych     30 40 70
  Łączna liczba godzin 35 100 90 115 340
  Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 175 175 175 680
  Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
  Praktyka zawodowa         8 tygodni