Certyfikaty

 

certMożliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach pozwalających zdobyć Certyfikaty Zawodowe

 

 

 

REKRUTACJA ON-LINE

REKOMENDACJA

PIKA

OPIS ZAWODU

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. 

Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

PERSPEKTYWY PRACY

Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Technik administracji

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

Symbol 334306

OKRES KSZTAŁCENIA

2 lata (4 semestry)

TRYB NAUCZANIA

  • System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

KWALIFIKACJE

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

  • K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68)

REKOMENDACJE

Administracja FirmaOśrodek Szkoleniowo – Doradczy PIKA oferujący kompleksowe usługi z BHP, konsultacje i terapię PSYCHOLOGICZNĄ, szkolenia RAD PEDAGOG. oraz konsultacje z branży TSL, rekomenduje naukę w Szkole Policealnej LIDER na kierunku Technik administracji. Zajęcia prowadzone w Szkole Policealnej LIDER odbywają się na wysokim poziomie merytorycznym oraz z fachowym podejściem do nauczania osób dorosłych. Współpraca ze słuchaczami szkoły, którzy odbywają praktyki zawodowe w naszej firmie podkreślają doskonałe przygotowanie praktyczne, odpowiedzialność i profesjonalizm. Nasi praktykanci uczciwie i rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków. W oparciu o nasze doświadczenie możemy polecić Szkołę Policealną Lider jako instytucję godną zaufania i profesjonalnie przygotowującą słuchacza do zawodu.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin
w cyklu nauczania
I II III IV
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. Podstawy przedsiębiorczości 20       20
  Łączna liczba godzin 20       20
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM
1. Język obcy w administracji   35 20   55
2. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 40       40
3. Podstawy prawa cywilnego 55 10     65
4. Podstawy prawa pracy     15 55 70
5. Podstawy prawa administracyjnego 20 10   60 90
6. Podstawy finansów publicznych 20       20
  Łączna liczba godzin 135 55 35 115 340
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM
1. Wykonywanie pracy biurowej 10 60 70 20 160
2. Postępowanie w administracji 10 60 70 40 180
  Łączna liczba godzin 20 120 140 60 340
  Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 175 175 175 680
  Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
  Praktyka zawodowa         8 tygodni