OPIS ZAWODU

Technik drogownictwa wykonuje i nadzoruje zadania zawodowe związane z budową i eksploatacją dróg, ulic, autostrad i lotnisk, budową i eksploatacją inżynierskich obiektów drogowych, kosztorysowaniem robót, utrzymaniem dróg i obiektów drogowych.

PERSPEKTYWY PRACY

Uzyskując tytuł technik drogownictwa można znaleźć zatrudnienie w firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektowych dróg i obiektów mostowych organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych, służbach Obrony Cywilnej Kraju.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWYgwarancja 8 tygodni praktyk

Technik drogownictwa

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

Symbol 311206

OKRES KSZTAŁCENIA

2 lata (4 semestry)

TRYB NAUCZANIA

  • System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

KWALIFIKACJE

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

  • K1 Wykonywanie robót drogowych (B.2)
  • K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (B.32)
  • K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30)

PROGRAM NAUCZANIA

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin
w cyklu nauczania
I II III IV
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. Podstawy przedsiębiorczości 20       20
  Łączna liczba godzin 20       20
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM
1. Budownictwo ogólne   5 15   20
2. Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych 80 65     145
3. Organizacja robót drogowych i utrzymaniowych     60 20 80
4. Kosztorysowanie w budownictwie       10 10
5. Język obcy zawodowy w drogownictwie       55 55
6. Działalność gospodarcza w budownictwie       30 30
  Łączna liczba godzin 80 70 75 115 340
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM
1. Dokumentacja techniczna   5 25   30
2. Roboty naziemne i nawierzchniowe 75 95     170
3. Nadzór robót i utrzymanie dróg i obiektów mostowych   5 75   80
4. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie       60 60
  Łączna liczba godzin 75 105 100 60 340
  Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 175 175 175 680
  Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
  Praktyka zawodowa         8 tygodni