OPIS ZAWODU

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach. Jego obszar zainteresowania dotyczy także organizacji i prowadzenia czynności związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów. Zajmuje się on planowaniem prac związanych z eksploatacją portów i terminali oraz eksploatacją środków transportu będących na ich wyposażeniu. Do obszaru kompetencji absolwenta tego kierunku należy także organizacja wykonywania prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego, pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy i konserwacji oraz organizowanie przewozów wewnątrz portów i terminali.

PERSPEKTYWY PRACY

Absolwent kierunku może podjąć pracę w portach lotniczych i morskich, a także terminalach przeładunkowych oraz instytucjach związanych z obsługą podróżnych.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Technik eksploatacji portów i terminali

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

Symbol 333106

OKRES KSZTAŁCENIA

2 lata (4 semestry)

TRYB NAUCZANIA

  • System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

KWALIFIKACJE

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

  • A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  • A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

PROGRAM NAUCZANIA

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin
w cyklu nauczania
I II III IV
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. Podstawy przedsiębiorczości 20        
  Łączna liczba godzin 20        
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM
1. Podróżni w portach i terminalach 30 30     60
2. Podstawy zarządzania i organizacji portami i terminalami 40 20     60
3. Transport w portach i terminalach   20 30   50
4. Procesy magazynowe w portach i terminalach     20 30 50
5. Język angielski w eksploatacji portów i terminali     30 30 60
6. Język francuski w eksploatacji portów i terminali 30 30     60
  Łączna liczba godzin 100 100 80 60 340
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM
1. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 55 45     100
2. Obsługa magazynów    30 50 50 130
3. Eksploatacja środków transportu     45 65 110
  Łączna liczba godzin 55 75 95 115 340
  Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 175 175 175 680
  Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
  Praktyka zawodowa         4 tygodnie