OPIS ZAWODU

Technik geodeta wykonuje podstawowe czynności przy wykonywaniu i dokumentowaniu prac geologicznych. Interpretuje treści map, przekrojów, profili i zdjęć geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich. Technik geodeta prowadzi w zespołach badawczych lub indywidualnie badania i pomiary geologiczne.

Absolwent w zawodzie technika geodety zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie do podejmowania pracy w jednostkach opracowujących projekty prac geologicznych, prowadzących badania laboratoryjne, wykonujących badania i prace geologiczne terenowe, w jednostkach samorządowych (m.in. w wydziałach geologii i ochrony środowiska).

PERSPEKTYWY PRACY

Technik geodeta jest dynamicznie rozwijającym się obszarem zawodowym z szeroko pojętymi pracami geologicznymi wykonywanymi zarówno w terenie jak i w laboratoriach. Rozwijająca się infrastruktura związana z budową dróg i autostrad, rozbudowa budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i gospodarczego wymaga badan podłoża. Zatrudnienie można znaleźć w przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych; firmach hydrogeologicznych; instytucjach ochrony środowiska; urzędach administracji państwowej. Technik geodeta może także podjąć pracę w dziale turystyki przy projektowaniu tras geoturystycznych i organizowaniu ruchu turystycznego.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY8 tygodni

Technik geodeta

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

Symbol 311104

OKRES KSZTAŁCENIA

2 lata (4 semestry)

TRYB NAUCZANIA

  • System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

KWALIFIKACJE

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

  • K1 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34)
  • K2 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35)
  • K3 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B.36)

PROGRAM NAUCZANIA

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin w cyklu nauczania
I II III IV
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. Podstawy przedsiębiorczości 20       20
  Łączna liczba godzin 20       20
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM
1. Geodezja ogólna 70 54     124
2. Geodezja inżynieryjna   40 50   90
3. Kataster i gospodarka nieruchomościami     46 20 66
4. Prawo w geodezji 15       15
5. Działalność gospodarcza w geodezji       15 15
6. Język obcy w geodezji       30 30
  Łączna liczba godzin 85 94 96 65 340
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM
1. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 50 51 39 20 160
2. Prace i pomiary realizacyjne i geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej   30 40 30 100
3. Rysunek geodezyjny 20       20
4. Dokumentacja katastralna       60 60
  Łączna liczba godzin 70 81 79 110 340
  Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 175 175 175 680
  Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
  Praktyka zawodowa         8 tygodni