OPIS ZAWODU

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych.

PERSPEKTYWY PRACY

Absolwenci kierunku Technik Rachunkowości mogą być zatrudnieni w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Technik rachunkowości

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

Symbol 431103

OKRES KSZTAŁCENIA

2 lata (4 semestry)

TRYB NAUCZANIA

  • System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

KWALIFIKACJE

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

  • K1 Prowadzenie rachunkowości (A.36)
  • K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)

PROGRAM NAUCZANIA

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin
w cyklu nauczania
I II III IV
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. Podstawy przedsiębiorczości 20       20
  Łączna liczba godzin 20       20
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM
1. Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej  15 25     40
2. Język obcy w rachunkowości   20 20   40
3. Rachunkowość finansowa 60 50     110
4. Wynagrodzenia i podatki     65 85 150
  Łączna liczba godzin 75 95 85 85 340
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM
1. Biuro rachunkowe 80 80     160
2. Dokumentacja biurowa     20 20 40
3. Biuro wynagrodzeń i podatków     70 70 140
  Łączna liczba godzin 80 80 90 90 340
  Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 175 175 175 680
  Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
  Praktyka zawodowa         4 tygodnie